Tip Efekt lupa
  • 1 z 2
 

Kyselina citronová (1 kg)

 
Dostupnost Skladem
179 Kč
   
Kategorie Ostatní přípravky
 

Obsahuje: Kyselina citrónová monohydrát - potravinářská, E330

Určeno k dalšímu zpracování. Skladujte na čistém, suchém, dobře větratelném místě.

Čisté množství 1kg.

 

Nebezpečnost: Dráždivý. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P264 Po
manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 Používejte ochranné brýle. P305+P351
+P338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: vyhledejte lékařskou
pomoc/ošetření. Skladujte na čistém, suchém, dobře větratelném místě.


C3H4(OH).(COOH)3.H2O, CAS: 5949-29-1, ES: 201-069-1

Nebezpečnost: Dráždivý
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.Specifikace jakosti, parametry, potravinářský atest:

Kyselina citronová: 99,5 – 101,0 %
Sírany: < 150 ppm
Těžké kovy ( jako Pb ): < 10 ppm
Šťavelany: < 100 ppm
Chloridy: < 50 ppm
Obsah vody: 7,5 – 9,0 %